Gaeltacht na Mistéalaigh

Is páirt lárnach den misean san gclub an teanga agus cultúir Gaelach a chur chun cinn. Promoting the Irish language and culture is a central part of our club's mission. We organise a calendar of activities for Seachtain na Gaeilge each March. We have a proud tradition of participation in Scór competitions and welcome interest in further participation.

We sponsor scholarships for summer courses in Coláiste Uisce, Belmullet each year and invite applications from secondary-school pupils. We aim to build on our recent success in the prestigious Joseph Mc Donagh Foundation scheme and instigate further cultural activities. Our Ciorcal Comhrá/Irish conversation group meets regularly in our Cúinne Gaeilge in An Sportlann. 

For further information on any of those activities, contact our Irish Language and Culture Officer Padraic Mac Eoin at 087-6276439 or padraicmckeon@gmail.com 


Our activities are conducted bi-lingually and in an informal, enjoyable manner, so there is no need to be fluent in Irish. Ní gá bheith líofa san Ghaeilge. Tar isteach, bí páirteach agus bain taitneamh as na gníomhachtaí. Beidh fáilte romhat.

Plean Teanga agus Cultúir na Mistéalaigh Caisleán an Bharraigh 2021-2022

Castlebar Mitchels’ Language and Culture Plan 2021-2022

Ag aithint go bhfuil ról agus freagracht ar an gclub i dtaobh ardú céime na teanga agus an chultúir de, d’aontaigh Coiste Feidhmiúcháin na Mistéalaigh Caisleán an Bharraigh C.L.G. gur ghá éileamh na mball ar sheirbhisí teanga a mheas chun go gcuirfear plean teanga le chéile.

Recognising that the club has a role and responsibility for the promotion of the Irish language and culture, the Executive Committee of Castlebar Mitchels G.A.A. club agreed on the necessity to identify the demands of members for language services so as to develop a plan for Irish activities.

 Mianta agus Aidhmeanna na mBaill/ Members’ Wishes and Aims

Rinne an club suirbhé i gcomhar le Glór na nGael ar na baill maidir leis an nGaeilge sa chlub i 2020 agus d’fhreagair 32 baill. Cé nach bhfuil an uimhir sin an-árd, is féidir linn gnéithe faoi leith a thógáil ón suirbhé (a) Níl ach Gaeilge mheasartha ag formhór na bhfreagróirí. (b) Ba mhaith le 75% de na freagróirí dá mbeadh próifil ní b’airde ag an nGaeilge sa chlub. (c) Ba mhaith le 66% ócáidí dá-theangacha shoisialta a gcur ar fáil do theaghlaigh sa chlub ionas go bhéadfaidís a gcuid Gaeilge a chleachtadh.

In partnership with Glór na nGael, the club carried out a survey of club members in 2020 regarding their attitude/ aspirations for the language in the club. 32 members gave their responses. Although that number was not very high, we can identify certain features from the survey:

(a) The standard of Irish for a majority of the respondents was moderate.

 (b) 75% would like Irish to have a higher profile in the club.

(c) 66% would like to see bi-lingual social and family activities in the club, giving opportunities to practice their use of Irish.

 Is mian linn na héilimh agus na riachtanais seo a chur san áireamh sna beartais teanga a luaitear sa phlean gníomhachtaí thíós. Aithníonn muid chomh maith, agus an plean teanga seo á scríobh, na míonta agus aidhmeanna áirithe a chuir Coiste Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha chun tosaigh.

We need to take this context into account in the action plan described below. We acknowledge also that the aims and objectives of the Joseph Mc Donagh Foundation scheme should be central to the plan.

Plean Gníomhaíochta/Action Plan

Is éard atá sa phlean seo ná iarracht a dhéanamh an cultúr Gaelach a chur cinn sa chlub agus meas ar an gcultúr sin a chothú agus a mhúscailt sna baill. Cuireadh an plean a leanas faoi bhráid Choiste Feidhmiúcháin an chluib ar an 10ú Bealtaine 2021. Is ann ar aontaíodh an plean seo a chur i bhfeidhm.

This plan is an effort to promote the Gaelic culture in the club and to develop respect for it among the members. This plan was presented to the club Executive Committee at their meeting on 10th May 2021. There it was adopted and agreed to put into practice.

Tá 24 gníomh den chuid Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha curtha i gcríoch ag an gclub cheana féin, agus tá bonn cré umha bronnta orainn dá réir. Aithnítear tréimhse bliain go leith mar thréimhse shásúil chun na gníomhaíochtaí eile thíos a chur i gcríoch, is é sin roimh Chruinniú Cinnbliana Mhí na Samhna 2022.

A total of 24 activities described in the Joseph Mc Donagh Foundation scheme have already been executed by the club, for which we have received a bronze trophy award. We anticipate a period of one and a half years as reasonable to have these other activities, described below, completed, i.e. before the Annual General Meeting of November 2022.

Plean Teanga & Cultúir na Mistéalaigh Caisleán an Bharraigh 2021-2022

Castlebar Mitchels’ Language & Culture Plan 2021-2022


Uimhir:

Number:

Cuspóir:

Objective:

Seift:

Resource

Ard/Íseal

Achievable High/Low

Bliain

Year

1.

Gaeilge a úsáid ar an scórchlár: ainmneacha foirne i nGaeilge a bheith ar fáil agus in úsáid ar an scórchlár.


Irish to be used on the scoreboard: team names in Irish to be used.

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Park Management

Ard

High– Immediate Roll-Out

2021 -

2.

Comharthaíocht Ghaeilge ag failtiú roimh chuairteoirí agus ag fágail slán leo


Welcome and farewell signs for visitors to be in Irish.

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Senior Executive
 • Bord na n-Óg


Ard -

High – Immediate Roll-Out

2021 -

3.

Comharthaíocht Ghaeilge sna seomraí feistis, sna leithris, i seomra an réiteora & san oifig.


Irish signs for office, dressing rooms, toilets, referee’s room

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Bord na nÓg

Ard -

High – Immediate Roll-Out

2021 -

4.

Ainmneacha na n-imreoirí a bheith an méid céanna ar chláracha.


Players’ names to be of same size in Irish and English on match programmes.


 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Programme Producers
 • Bord na nÓg

Ard -

High – Immediate Roll-Out

2021 -

5.

Ainm an chluib ar mhálaí, ar gheansaithe a bheith i nGaeilge.


Club name in Irish to be on kit-bags, jerseys.


 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Senior Executive
 • Bord na nÓg

Ard -

High – Immediate Roll-Out

2021 -


6.

Fógraí ar na meáin shoisialta a bheith dá-theangach.


Media messages to be bi-lingual.

 • PRO

Ard -

High – Immediate Roll-Out

2021 -

7.

Póstaeir do chluichí agus d’ocáidí shoisialta a bheith dá-theangach.


Posters for games and social occasions to be bi-lingual.


 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • PRO

Ard -

High – Immediate Roll-Out

2021 -

8.

Comhfhreagras ón gclub a bheith dá-theangach.


Club correspondence to be bi-lingual.

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Rúnaí
 • PRO

Ard –

High – Immediate Roll-Out

2021 -

9.

Fógraí chuig baill a bheith dá-theangach.


Announcements to members to be bi-lingual.

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • PRO

Ard –

High – Immediate Roll-Out

2021 -

10.

Oiliúint/deiseanna a chur ar fail do thraenálaithe faoi-aois le go mbeidh siad féin-mhuiníneach traenáil dá-theangach a chur ar siúl.


Training opportunities to be made available for under-age trainers to empower them deliver sessions bi-lingually.

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Bord na nÓg

Medium

2021 - 2022

11.

Gaeilge a bheith scríobhtha ar boinn, trófaíthe, teastais, &rl.


Irish to be inscribed on medals, trophies, certificates, etc.


 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Club Executive
 • Bord na nÓg

Ard –

High – Immediate Roll-Out

2021 -

12.

Ceangail a fhorbairt le scoileanna áitiúla chun gníomhaíochtaí teanga agus cultúir a chur chun cinn.


Links to be developed with local schools to promote Irish language and culture events.

 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Club Executive

Ard –

High – Immediate Roll-Out

2021 –13.
             

Baill a mhealladh chun Gaeilge a úsáid diaidh ar ndiaidh, trí úsáid focal, frásaí, agus abairtí, agus leis sin, cumarsáid dhá-theangach a chothú.


Members to be encouraged to use Irish words, phrases and sentences, and thereby bi-lingual conversation to be gradually introduced.


 • Gaeltacht na Mistéalaigh.

 Ard –

High – Immediate Roll-Out

2021 –

14.

Ócáidí sóisialta a bheith dá-theangach, agus tacaíocht a thabhairt do bhaill Gaeilge a úsáid.


Social occasions to be bi-lingual, and support offered to members to use Irish.


 • Gaeltacht na Mistéalaigh
 • Social Sub-committee

 Ard –

High – Immediate Roll-Out

2021 –


Líon Gníomhachtaí Comhlíonta i dtreo Bhonn Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha faoi dheireadh an phlean: 24+14=38. 

Activities for Joseph Mc Donagh Foundation when plan completed =38.

Monatóireacht agus Cur i bhFeidhm Spriocanna an Phlean/Monitoring and Execution of Plan Targets

Is ar son tairbhe agus leas bhallraíocht iomlán an chluib atá an plean seo, agus dá réir sin tá an Coiste Feidhmiúcháin freagrach as cur i bhfeidhm an plean seo. Tá an tOifigeach Gaeilge agus Cultúrtha freagrach as monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar dhul chun cinn an phlean agus tuairisciú don Choiste ar bhonn rialta.

This plan is for the benefit and welfare of club members, and accordingly the Executive Committee is responsible for its operation. The Irish and Culture Officer has responsibility for its continuous monitoring and regular reporting to the Committee.